logo nálepka.eu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Typopress-tlačiareň s.r.o.

1. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 • Dodať tovar podľa elektronickej objednávky na webstránke nalepka.eu, alebo inak dohodnutej objednávky (telefonicky, emailom).
 • Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť, ak ide o osobné prevzatie) v dohodnutej lehote, a to 6 pracovných dní v prípade obyčajnej objednávky a 2 pracovných dní v prípade expresnej objednávky.
 • Vystaviť a priložiť daňový doklad.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na nedodanie tovaru, avšak musí s tým kupujúceho oboznámiť čo najskôr po objednaní tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za technologické odchýlky vzniknuté rôznym spôsobom zobrazenia na monitoroch. Ak kupujúci požaduje presnú farebnú zhodu, je nutné v objednávke v poli poznámka uviesť požiadavku na poslanie vzorky na fyzické odúhlasenie – táto služba je spoplatnená. Ak si kupujúci výslovne nevyžiada zaslanie vzorky na korektúru, dáva súhlas s tím, že nie je oprávnený reklamovať iné nedostatky, ako obsahový nesúlad s objednávkou.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že všetky informácie ktoré mu budú poskytnuté v objednávkovom formulári, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

  2. PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • za poškodenie tovaru, alebo objektov, ktoré sú v súčinnosti s tovarom, ktoré vzniklo nesprávnou manipuláciou kupujúceho
 • 3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 • Objednávky sa považujú za záväzné, ihneď po doručení predávajúcemu a tovar bude podľa objednávky aj vyrobený.
 • Kupujúci má právo odmienuť tovar prevziať.
 • Tovar sa považuje za doručený, hneď po prebraní kupujúcim.
 • Do vlastníctva kupujúceho tovar prechádza zaplatením tovaru.
 • Kupujúci potvrdzuje, že si tovar objednal zadaním parametrov na webstránke nalepka.eu.
 • Kupujúci ma právo na bezplatné doručenie, ak cena objednávky presiahne cenu 55,- EUR bez DPH.
 • Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • Kupujúci má právo byť oboznámený, v prípade, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
 • Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou, osobným odberom kupujúceho alebo podľa dohody so zákazníkom. Dodacia lehota sa končí odovzdaním tovaru na prepravu. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za škody a vady vzniknuté na tovare, alebo na objektoch s ktorými sa manipuluje v súčinnosti s tovarom, z dôvodu nesprávneho skladovania a nesprávnej manipulácie s tovarom.
 • Kupujúci ručí za správnosť údajov uvedených v objednávke.
 • Kupujúci prehlasuje, že v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí, aby nalepka.eu spravovala jeho osobné údaje, v rozsahu v ktorom jej kupujúci tieto údaje poskytol pri objednávaní tovaru ako aj tie, ktoré nalepka.eu iným zákonným spôsobom získala počas tohto zmluvného vzťahu za účelom realizácie obchodnej spolupráce vzniknutej na základe uzavretej kúpnej zmluvy
 • 4. REKLAMÁCIE a ZÁRUKA

  Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené externým dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa jednoznačne a hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci znáša náklady na dopravu na miesto expedície pokazeného tovaru. Predávajúci nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené zmluvným prepravcom. Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

  5. ZRUŠENIE ZMLUVY

  Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

 • kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
 • kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane tovar v riadne avizovanom termíne.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

  6. Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej na základe prijatia objednávky a upravujú i nákupno-predajný proces bez uzavretia samostatnej kúpnej zmluvy.
 • Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, všetky právne vzťahy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny, na základe ktorej si kupujúci tovar vybral ak zmena ceny nastane v čase objednania tovaru kupujúcim. Zmena ceny v tomto prípade sa rieši dohodou obidvoch strán.
 • Akékoľvek zmeny a doplnky sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 • 7. Platnosť

 • Tieto všeobecné dodacie podmienky sú platné odo dňa 01.06.2009.
 • © www.tvorbastranok.com, www.typopres.sk, verzia: A090608, o stránke..
  Posledná aktualizácia: 2.9.2011, Všetky práva vyhradené.
  KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 Sk

  U.S. manufactured Canada pharmacy ;<^ canada drugs pharmacy delivering medicines at your door.